Marketing

Marketing

Marketing je jednou z disciplín, kterou se firma zabývá. Úkolem marketingu je uspokojení zájmů spotřebitelů a prodávajících na trhu. Marketing má za úkol zajistit firmě dlouhodobou prosperitu, jediný správný způsob jak to provést, je získání ziskových zákazníků. Takových, kteří potřebují a umí využít našich schopností tím nejlepším způsobem. Plány se musí stavět na zákaznicích a ne na produktech. Marketing musí naučit všechny spolupracovníky vážit si zákazníků a správně vnímat jejich potřeby. Obchodníkům musí umožnit pracovat s informacemi, a to se stále větším množstvím. Marketing je rozhodující součástí tvorby a realizace podnikové strategie. Podniková strategie představuje nejlepší možný způsob splnění funkce, kterou organizace má, marketingové informace jsou klíčovou součástí. Pro vytvoření efektivního marketingu se používají tzv. marketingové nástroje. Marketing zabírá celou škálu podsložek, které budu rozepisovat níže.

Marketingové nástroje

tvorba poptávky
průzkum trhu
plánování výrobního programu
propagace výrobku a služeb
Marketingový plán

Co by měl marketingový plán obsahovat

Marketingové plány se mohou lišit: podle typu firmy, její velikosti, oblasti, ve které podniká nebo podle toho, v jaké fázi vývoje se firma nachází.
Marketingový plán by měl obsahovat tyto kapitoly

celkové shrnutí
V této kapitole představujete svou firmu a oblast, ve které podniká. Rovněž hlavní cíle a strategie pro období, pro které je plán vytvářen. Na konci plánování byste se měli k této kapitole vrátit a upravit uvedené formulace.
situační analýza
Věnuje se rozborům současnému stavu Vašeho podnikání. Musíte důkladně analyzovat jak firmu, tak nabídku i aktuální situaci na trhu (zákazníci, konkurence, vnější podmínky)
Marketingové cíle
Popisují budoucí stav firmy. Je důležité, aby cíle byly měřitelné a vyhodnotitelné, pokud ne, je nebezpečí, že nemusíte cíl správně splnit. Dobře stanovený cíl je: získáme 100 nových spotřebitelů, kteří zvýší tržby o 15%. Špatné stanovený cíl je: získáme nové spotřebitele. Vaše cíle se mohou týkat prodejních výsledků, spotřebitelů, postavení Vaší firmy na trhu, produktu apod. Zaměřte se na pár hlavních cílů, protože menší množství cílů se lépe koordinuje.
Marketingová strategie
Situační analýza popisuje současný stav, marketingové cíle stav budoucí - marketingová strategie určuje, jak se dostanete do určeného stavu. Marketingovou strategii budeme chápat jako část podnikové strategie, která určuje nejdůležitější obchodní Factory, tedy obchodní příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky (SWOT). Marketingová strategie obsahuje pravidla, podle kterých mají fungovat obchodní činnosti. Dále stanovuje pravidla, péče o zákazníky, cenové politiky a hodnocení obchodních činností. Vytváří opatření na využití příležitostí a zmírňuje hrozby marketingových cílů. Klíčovým prvkem marketingové strategie je koncept nebo tzv. core-bussnies. Firma musí znát dokonale trh! Strategie by měly mít přesnou definici zákazníků. K marketingové strategii patří neodmyslitelně soubor marketingových nástrojů tzv. Marketingový mix- nebo Marketingový mix 4P. Rozbor marketingového mixu budu rozepisovat níže.
Akční programy
Nyní rozložíte Vaší strategii do konkrétních aktivit. Aktivity se musí soustředit na komunikaci se zákazníky. Pro aktivity je důležité nejpřesněji popsat:
co má být provedeno
jaký je účel aktivity
zvolit funkcionáře
vytvoření časového plánu
určit marketingové náklady
Rozpočet
Stanovení marketingových nákladu i marketingových tržeb, marketingové náklady se skládají z marketingových aktivit.
systém měření a kontroly
Popíšete, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu budete kontroly provádět. A vyhodnocovat plnění marketingových cílů. Hodnocení provádět 1x za měsíc, abyste dostali celkový obraz za rok.
Přílohy
Zde podrobně plán zkontrolujete, jestli všechny jeho části tvoří dohromady logický celek a zda je to náročný, ale životaschopný model rozvoje Vaší firmy pro nejbližší období.
Marketingový mix

Zde použiji jednu z definic: je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníka. Marketingový mix vytváří všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu, tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných:
Produkt označuje nejen výrobek nebo službu, ale také faktory jako sortiment, kvalitu, design, image výrobce, značku, záruky, služby a další.
Cena je prodávaná hodnota produktu vyjádřená v penězích, zahrnují se i termíny a podmínky placení náhrady nebo možnosti úvěru.
Místo uvádí kde a jak se bude produkt prodávat, dostupnost distribuční sítě, prodejního sortimentu zásobování a dopravy.
Propagace: komerční komunikace se zákazníkem pojednává o tom, jak se spotřebitelé o produktu dozví.
Účinný marketingový mix kombinuje všechny proměnné tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny marketingové cíle.

K tomu, aby byl marketingový mix efektivní, musí se na něj obchodník dívat z pohledu kupujícího ne prodávajícího. Pak bude marketingový mix vypadat následovně:

produkt nahradí zákaznická hodnota
cenu zákazníkova vydání
místo zákaznické pohodlí
propagaci komunikace se zákazníkem
Chytří marketingoví pracovníci by tak měli více myslet z pohledu zákazníka než z pohledu prodejce.

Marketingový mis je taktickou nikoli strategickou pomůckou chyba marketérů je v tom, že považují marketingový mix za ústrední téma marketingu. Než se může marketingový mix použít, je třeba vyřešit strategické problémy:

Segmentaci
Zacílení
Umístění/pozicování
V rámci segmentace a následného zacílení nejprve objevíme a prozkoumáme, komu naše produkty budeme nabízet. Není efektivní “prodávat všem”, vyplatí se specializace. To zajišťuje i komunikaci. Musíme vědět, jací jsou naši zákazníci a na co nejlépe reagují. Nejdůležitějším bodem strategie je pozicování. Pozicování je soubor hodnot, kterou si musí veřejnost spojit s produktem.
Jestliže firma správně neprovede pozicování, zákazníci nebudou vědět proč nakupovat zrovna u této firmy. Jinak si mohou koupit i konkurenční produkt.