Facebook YouTube

Základní škola speciální

Poskytuje vzdělání podle Školního vzdělávacího programu upravujícího vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením v kombinaci se zrakovým postižením zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální Díl I. Docházka je desetiletá (první stupeň: 1.-6. ročník, druhý stupeň: 7.-10. ročník).

Vzdělávání v základní škole speciální je obdobné jako v základní škole praktické, navíc:

  • speciální pedagog žákům během vyučování vhodným způsobem kombinuje zaměstnání s odpočinkem, třídy mají k tomuto účelu relaxační koutky nebo využívají školní zahradu
  • vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými zdravotními, sociálními nebo jinými potřebami
  • poskytuje speciální péči dle individuálních vzdělávacích potřeb žáka a jeho možností